حدیث روز

امام صادق(سلام الله عليه):

عَلَيكَ بِالْأحداثِ فَإنَّهُم أسرَعُ إلى كُلِّ خَيرٍ؛

نوجوانان را درياب كه اين گروه در پذيرش هر خوبى، شتاب مى‏كنند

ورود به سایتاوقات شرعی


نتیجه آزمون علمی هدف
نتیجه آزمون علمی هدف مرحله 4

پایه اول فجر ( آموزگار : خانم احمدی )

پایه اول قلم ( آموزگار : خانم قلی زاده )

پایه دوم نجم ( آموزگار : خانم چراتیان )

پایه سوم نصر ( آموزگار : خانم قدیریان )

پایه سوم شمس ( آموزگار : خانم باقرنسب )

پایه چهارم ( آموزگار : خانم چراتیان )

پایه پنجم ( آموزگار : آقای حسینی )

پایه ششم ( آموزگار : آقای حسینعلی زاده )

 
نتیجه آزمون علمی هدف مرحله 3

پایه اول فجر ( آموزگار : خانم احمدی )                                                                                                                          

پایه اول قلم ( آموزگار : خانم قلی زاده )

پایه دوم نجم ( آموزگار : خانم چراتیان )

پایه سوم نصر ( آموزگار : خانم قدیریان )

پایه سوم شمس ( آموزگار : خانم باقرنسب )

پایه چهارم ( آموزگار : خانم چراتیان )

پایه پنجم ( آموزگار : آقای حسینی )

پایه ششم ( آموزگار : آقای حسینعلی زاده )

 
نتیجه آزمون علمی هدف مرحله 2

پایه اول فجر ( آموزگار : خانم احمدی )                                                                                                                       

پایه اول قلم ( آموزگار : خانم قلی زاده )

پایه دوم نجم ( آموزگار : خانم چراتیان )

پایه سوم نصر ( آموزگار : خانم قدیریان )

پایه سوم شمس ( آموزگار : خانم باقرنسب )

پایه چهارم ( آموزگار : خانم چراتیان )

پایه پنجم ( آموزگار : آقای حسینی )

پایه ششم ( آموزگار : آقای حسینعلی زاده )

 
نتیجه آزمون علمی هدف مرحله1

پایه اول فجر ( آموزگار : خانم احمدی )                                                                                                                       

پایه اول قلم ( آموزگار : خانم قلی زاده )

پایه دوم نجم ( آموزگار : خانم چراتیان )

پایه سوم نصر ( آموزگار : خانم قدیریان )

پایه سوم شمس ( آموزگار : خانم باقرنسب )

پایه چهارم ( آموزگار : خانم چراتیان )

پایه پنجم ( آموزگار : آقای حسینی )

پایه ششم ( آموزگار : آقای حسینعلی زاده )